SFA browser basic functionality
[sfa-gui.git] / Configure.py
2010-05-21 Marco Yuen Initial commit.