import repository from arizona
[raven.git] / lib / ravenlib / modpythonapi / testapi.conf
1 <Location /TESTAPI/>
2     SetHandler mod_python
3     PythonPath "sys.path + ['/usr/local/testapi/bin/']"
4     PythonHandler ModPython
5 </Location>