fix rtc symlink
[mkinitrd.git] / mkinitrd-5.1.19.6-rtc0.patch
2011-02-21 S.Çağlar Onur fix rtc symlink
2011-02-21 S.Çağlar Onur adopt to new style rtc